Referat fra Årsmøtet i 2008

Referat Årsmøte 2007 Islandshestklubben Vikingur
22.02.08 Buktamoen veikro
 
 
Det er 15 stemmeberettigede til stede. 
Rita åpner møte og vi tar en runde rundt bordet hvor alle forteller hvem de er og hvilke hester de har.
 
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede                                               enstemmig godkjent
De stemmeberettigede var:
Rita Sæther
Gry Reinsnos
Lisbeth Jensen
Karoline Hansen
Henriette Pettersen
Ursula Schopf
Inske de buhr
Ola Røe
Martin Svenning
Linda Olsen
Agnete Kristoffersen
Thorsteinn Marinóson
Andrea Becker-Merok
Marte Langstrand
Margrethe Esaiassen
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden enstemmig godkjent
Ved godkjenning av sakslista blir SAK 9 (Lovverk for Vikingur) skjøvet foran SAK 6 (budsjettt 2008).
 
Sak 3: Valg av møteleder                                                                      enstemmig godkjent
Møteleder var Rita Sæther
 
Sak 4: Valg av to personer for å underskrive referatet                   enstemmig godkjent
Lisbeth Jensen og Ursula Schopf har skrevet under referatet.
 
Sak 5: Godkjenning av årsberetning                                                     enstemmig godkjent
Årsberetningen ble sendt ut til alle i forkant av årsmøtet. I tillegg ble det på årsmøte gitt korte referater fra de som var involvert i de forskjellige aktivitetene (kurs, turer, stevner, landbruksmessa og adventskos).
Margrethe kunne videre berette at det i 2007 ble holdt kurs med totalt 71 deltakere.
Det var ingen fysiske styremøter, all kommunikasjon og møtevirksomhet ble gjennomført på epost og per telefon.
Nettsida var oppdatert gjennom hele året og det var 4 mediaoppslag.
 
Sak 6: Godkjenning av årsregnskap                                                          enstemmig godkjent
Av medlemskontingenten har Vikingur 85 kr per Hovedmedlem og 25 kr per familiemedlem til rådighet. Resten overføres til NIHF sentralt. I 2007 ble det et underskudd på 7000 kr. Imidlertid er noe et depositum slik at det reelle underskuddet er på 4370 kr. Årsaken er at 2 kurs gikk med underskudd, samt et telefonmøte som kostet over 2000 kr (derfor ble det i etterkant bare brukt epost for kommunikasjonen innenfor styret).
 
Sak 9: Lovverk for Vikingur                               vedtatt med 14 for og en avholdne
 
Norsk Islandshestforening (NIHF) oppfordrer lokallagene til å bli medlem i Norges Idrettsforbund (NIF). Vikingur vil gjennom dette også bli tilsluttet Troms rytterkrets. NIHF og Norges Rytterforbund har en avtale som medfører at Vikingur har vi rett på en styreplass i Troms rytterkrets (siden vi er eneste islandshestklubb i fylket). Vikingur trenger et lovverk for å kunne bli medlem i Norges Idrettsforbund.
 
Årsmøtet støtter at Vikingur søker opptak i Norges Idrettsforbund gjennom Troms idrettskrets.
Forslag til ”Lovverk for Vikingur” ble vedtatt med spesifiseringer som gitt under.
 
Bakgrunn og diskusjon på møtet:
Vikingur oppnår flere fordeler gjennom medlemskap i NIF. Medlemmene får anledning til å delta på stevner som andre klubber arrangerer i sine grener, og kan delta på kurs for å ta ’grønt kort’ som kreves for å få starte på slike stevner. Videre har lag tilsluttet NIF anledning til å søke økonomiske tilskudd som vi ikke har muligheter til gjennom utelukkende medlemskap i NIHF. Eksempelvis har Troms Idrettskrets ”automatisk” tildeling av midler etter innrapportert antall medlemmer. Troms rytterkrets har midler for utdanning av stevnepersonell (dommerutdanning).
 
Kostnadene for Vikingur er kontingent til Troms rytterkrets, som for tiden er 20 kr/medlem (uansett om det er familie- eller hovedmedlem)
 
Enkelte paragrafer i forslaget til lovverk krevde beslutning eller nærmere avklaring. Dette var følgende:
-                          Vi må ha et navn som brukes i alle sammenhenger, det ble:
Islandshestklubben Vikingur
-                          § 1: Formål er ridning og avl
-                          § 4: Årsmøte vedtar medlemskontingent
-                          § 7: Korrigering: det er kommet en ny paragraf at det skal være minst 2 av hvert kjønn i styret -> en kan imidlertid søke idrettsstyre om unntak hvis det skulle være nødvendig
 
Det ble en lang diskusjon om hvem som kan sitte i styret. Hovedpoenget var at tillitsvalgte ikke kan arrangere aktiviteter (kurs) i privat regi som konkurrerer med klubben. Selv mistanke om slikt må unngåes var nok alle enig i.
Vi endte opp med at de som har hest som næringsinteresser vanskelig kan være tillitsvalgt.
 
-                          § 10: Vi må ha en fast måned for årsmøtet. Det ble februar
-                          § 12: Årsmøtes oppgaver: må velge ’dirigent’ og ’sekretær’
§         vi blir pålagt å ha en nestleder
§         leder og nestleder velges enkelt, de andre velges samlet.
§         Vi besluttet at styret da vil ha 6 medlemmer kasserer, sekretær, styremedlem, ungdomsrepresentant, nestleder og leder
-                          § 2: Vi trenger en hjemmekommune. Av praktiske årsaker ble Tromsø valgt.
 Sak 7 Budsjett for 2008                                                                   enstemmig godkjent
Potensielle inntekter fra idrettskretsen var ikke tatt med i forslag til budsjett siden saken ikke var avgjort. Heller ikke utgiftene med 20 kr/hode dvs 1300 kr ved 65 medlemmer var tatt med av samme årsak. Disse utgiftene ble lagt inn i budsjettet, og budsjettet ble vedtatt med følgende tilleggsendtinger:
Det ble lagt opp til flere kursinntekter
Noe mer salgsinntekter (gensere, kopper osv)
Reduksjon i portokostnadene: mer på mail. De som ikke har/bruker mail får fremdeles alt i posten.
 
Sak 8 Behandle innkomne saker
Kontingent
Siden vi nå skal gå for medlemskap i Norsk idrettsforbund må årsmøte bestemme årskontingent for 2009.
 
Dette ble en livlig diskusjon
Et problem er at vi må betale 20 kr per hode, men at midlene nok først kommer til neste år. Dermed har Vikingur bare 65 kr per hovedmedlem og 5 kr per familiemedlem i inntekt.
Noen av innspillene var (flere ble nevnt mange ganger):
            Vi har nok litt lite penger. Få aldri sendt noen delegater til NIHF årsmøte f eks.
            Samtidig bør vi ikke skremme ut medlemmer pga kostnadene
            Noen deltar sjelden i arrangement og får dermed lite igjen for kontingenten sin.
            En liten økning føles som en økning, men monner lite.
            Medlemskapet i Norsk idrettsforbund skal jo redde økonomien ikke økt kontingent.
 
Det ble avstemning i to omganger, først for og imot økning og etterpå 30 eller 50 kr i økning.
6 var imot økning – 8 var for økning – 1 avhold         dermed var økning vedtatt
 
Vedtak kontingentøkning med 30 kr per hode   14 for 1 avhold
 
Sak 10 Valg
 
Sekretæren (undertegnende) søker permisjon pga barnefødsel og det ble foreslått Egil Børge Mikalsen som vikar.
Egil Børge Mikalsen vikar for Inske de Buhr frem til neste årsmøte/valg enstemmig godkjent
 
Det nye styret er sammensatt som følger (* på valg)
 
Leder*:                        Margrethe Esaiassen                1 år                 
Nestleder*:                  Lisbeth Jensen             1 år
Kasserer*:                   Rune Myreng                           2 år
Sekretær:                     Egil Børge Mikalsen                 1 års vikariat
Styremedlem*: Rita Sæther                              2 år
Ungdomsrepresentant:Henriette Pettersen                    2 år
Vara:                           Karoline Hansen                      2 år     
                                                                                              enstemmig godkjent
Revisor og valgkomite var ikke på valg.
 
Avlsrepresentant:         Agnete Kristoffersen                2 år      enstemmig godkjent
Styremedlem rytterkrets:          Lene Wilhelmsen                     enstemmig godkjent
 
Pause med bildevisning og mat
Både Martin A. Svenning og Ola Røe hadde forberedt en liten årskavalkade som slideshow. Så mens vi spiste kunne vi nyte flere hundre flotte bilder av aktivitetene i 2007.
 
Sak 11: Aktiviteter i Vikingur 2008
Det var noen endringer i den utsendte (foreløpige) aktivitetsplanen. Ridekurs med Bjørn Roar Larsen blir allerede 4.-6. april i Skulsfjord.
I Tromsø-området arbeides det for:
            Kurs med Erik Andersen 8/9. eller 14./15. juni
            Kurs med en kvinnelig instruktør 16./17. august ( f eks Mette Manseth)
            24./25. mai ridekurs barn
 
Ursula Schopf som er veterinær kan ved interesse tilby et kurs om førstehjelp til hesten. Mest sannsynlig vil dette gjennomføres som 1-dagskurs til høsten i Balsfjord. Det kom også opp forslag om å kombinere dette med et førstehjelpskurs for ryttere med Andrea Becker-Merok som er lege.
 
Et annet forslag var kurs i ’nødskoing’ (hva gjør jeg om jeg mister en sko på tur…)
 
Agnete kunne informere om at avlskurset på Stornes dessverre måtte utsettes, men det kommer. Der blir det videre unghestvisning i september og HK (hestekunnskapskurs, 2 helger) i oktober.
Det ble diskutert en del rundt det med hvor og når kurs skal arrangeres, hva en gjør ved venteliste osv. Tida begynte imidlertid å løpe i fra oss. Så det ble vedtatt:
 
SAK: Styre utarbeider aktivitetsplan                                                        enstemmig godkjent
Årsmøte gir styret fullmakt til å utarbeide aktivitetsplan, samt godkjenne kurs for hver region. Det skal være minst ett profilert kurs i hver region (dvs Harstad og Tromsø).
 
 
SAK: Overbooking av kurs                                                 enstemmig godkjent
Ved profilerte kurs prioriteres lokalmiljøet
Utover dette foretaes loddtrekning
For vanlige kurs gjelder fremdeles ’først til mølla’ prinsippet. Styret avgjører i hvilke tilfeller dette skal gjelde.  
 
Årsmøte ble hevet kl 18:00.
 
Hilsen og takk for mange givende år i styret!
avtroppende sekretær
Inske de Buhr
 

Kommentarer

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Arkiv

Aktiviteter

There are no upcoming events.

View Calendar

Finn oss på Facebook